Agenda

 

voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Rittensport Federatie
op dinsdag 6 mei 2008
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: NBC, Nieuwegein (030-6026900)

 

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering op 15 mei 2007
 4. Verslagen over het jaar 2007
  1. secretaris
  2. penningmeester
  3. coördinator kalender- en kampioenschapzaken
  4. coördinator reglementen
  5. werkgroep klassiekers
  6. coördinator PR
 5. Verslag kascommissie
 6. Begroting 2009 en vaststelling contributie 2009
 7. Bestuursverkiezing *

  Aftredend volgens rooster zijn G. Brouwer en I. Visser.
  I. Visser is niet herkiesbaar en G. Brouwer wel.
  Het bestuur stelt voor tot lid van het bestuur te benoemen
  de heer J.H.P. De Bruijn, lid van ASV De Vechtstreek

 8. Benoeming kascommissie

  De kascommissieleden zijn:
  D. Meijerink, aftredend in 2008
  J. van Zuiden, aftredend in 2009
  P. van Rijckevorsel, aftredend in 2010

 9. Samenwerking met de KNMV
 10. Beleidsnotitie sponsoring NRF
 11. Toegevoegde punten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

* Eventuele tegenkandidaten moeten overeenkomstig de bepalingen in Statuten en Huishoudelijk reglement worden gesteld, d.w.z. minstens veertien dagen voor de ALV ter kennis van het bestuur worden gebracht. De kandidaten moeten lid zijn van een aangesloten vereniging (zgn. P-lid). De kandidaatstelling moet schriftelijk zijn; de kandidaat moet schriftelijk verklaren de functie te willen aanvaarden zo hij wordt verkozen.