Samenvattende informatie ten behoeve van onze leden

Op 26 augustus 2014 is het bestuur van de NRF,  voor het eerst na de zomervakantie, weer in vergadering bijeen geweest. Wij menen er goed aan te doen, vanaf nu, de meest belangrijke besproken onderwerpen aan iedereen kenbaar te maken.

Werkgroep Klassiek

Begin september 2014 vindt een overleg van de werkgroep Klassiek plaats. Onderwerp van gesprek zal zijn de afstemming van de reglementen voor Klassiek en Kaartlezen. Tevens zal gesproken worden over de moeilijkheidsgraad van de Klassieke ritten. De sportklasse wordt als te moeilijk ervaren. 

Bestuursaangelegenheden

Het bestuur van de NRF is naarstig op zoek naar nieuwe, daadkrachtige, initiatief nemende, bestuursleden. Een aantal geplande activiteiten vindt geen doorgang door gebrek aan expertise binnen het huidige bestuur. We zoeken vooral jonge energieke personen die beschikken over een netwerk en verstand hebben van PR. Onze voorzitter zal de verenigingen hiervoor gaan benaderen. 

Financiën

Financieel staan we er redelijk voor. De vergaderkosten lopen wel wat op en daardoor wordt minder rente ontvangen. We gaan op zoek naar manieren om de vergaderkosten te verlagen.

Website

De 1e fase van de website is vanaf januari 2014 operationeel. We gaan de meest efficiënte manier uitwerken om ritinformatie en verenigingsnieuws van en door onze leden op de site te plaatsen. Mogelijk via Facebook of RSS.

Startersdagen

De eerste prioriteit is het op sterkte brengen van het bestuur.

Pas daarna kan gedacht worden aan nieuwe activiteiten of het oppakken van oude initiatieven. Besloten wordt, na overleg met de werkgroep PR, de startersdagen, voorlopig, te laten vervallen.   

Interne Spelregels

Naast de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kennen we bij de NRF ook Interne Spelregels.

Deze spelregels zijn op onze site te vinden. De Interne Spelregels worden regelmatig geactualiseerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

2..1.3.2/3        Vergoeding voor bestuursleden en adviseurs per verreden km verhogen naar 0,20 euro. Ingaande per 1 juli 2014

5.0.1/6            De voorwaarden van de nieuwe verzekeringspolis zijn verwerkt

                        Verzekerd bedrag per gebeurtenis 2.500.000,-- euro; 

                        Max per verzekeringsjaar 5.000.000, -- euro;

                        Eigen risico 250,-- euro;

                        Ook de verzekeringspolis is te downloaden via onze site.

Sportzaken

-       Het Regiokampioenschap

Wordt in 2015 ingevoerd, waarbij geen enkele Nationale rit meer meetelt voor Regiokampioenschappen (incl. ONONOK). De 8-puntenregeling komt dan ook te vervallen per 1 januari 2015.

-       Structuur rittensport/routebeschrijving TRR1, TRR 2 en TRR 3

Er is nog geen conceptreglement 2015 gereed . Vraag is of de invoering op 1 januari 2015 haalbaar is. Er moet nog veel werk worden verricht.

-             Peilstok

Er is een redelijke respons die een goed eerste beeld geeft van de waardering van de ritten van de eerste helft van 2014. De samenvatting en eerste conclusies zullen binnenkort op de site worden geplaatst

-             Licenties 2015

Vanaf 2015 wordt gewerkt met een eenmalige licentie zonder vermelding van een jaartal, uitgevoerd als creditkaartmodel in hard-plastic:

Prijsuitreiking NRF 2014 op zaterdag 17 januari 2015

De prijsuitreiking 2014 wordt dit jaar gehouden op ‘Het Healy Museum' te Vreeland (boven Maarssen). Onze voorzitter is overleg over het programma. Nader informatie volgt.

 

Drunen, 26 augustus 2014

C. (Sjef) Huijbregts, secretaris NRF