Op 21 april 2015 is, in het NBC te Nieuwegein, de Algemene Ledenvergaderingvan de NRF gehouden. Zoals gebruikelijk plaatsen wij een samenvatting van de vergadering op onze website.

Verhoging leeftijdsgrens klassiekers

De leeftijdsgrens voor klassiekers, om deel te kunnen nemen aan een kampioenschapsrit van de NRF, wordt, vanaf 1 januari 2016, verhoogd naar 1 januari 1985.

Nationaal Kampioenschap C-klasse

Het nationaal kampioenschap C-klasse beperkt zich nu tot ritten in het zuiden. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Zowel AC de Ellerijders, TwAC en AC FASNA zijn bereid gevonden, vanaf 2016, enkele jaren een C-klasse toe te voegen aan hun nationale ritten Wij hopen dat hierdoor ook in de C-klasse weer meer deelnemers aan de start komen bij de nationale kampioenschapsritten.   

Vlaggen

De NRF beschikt sinds kort over twee prachtige vlaggen voorzien van het nieuwe logo.

We gaan er nog twee extra aanschaffen. Onze leden kunnen deze vlaggen gebruiken bij hun evenementen. De vlaggen zijn verkrijgbaar via onze voorzitter en de secretaris.

Verzekeringspremie en verhoging eigen risico

De verzekeringspremie blijft ongewijzigd ten opzichte van 2014. De verzekeringsmaatschappij stemt hiermee in op voorwaarde dat het eigen risico wordt verhoogd naar 500 euro. Een evenementenverzekering is niet afgesloten door de NRF omdat de premie hiervoor te hoog is.        

Ongewijzigde contributie

De contributie voor 2016 wordt gehandhaafd op het huidige niveau.

Op termijn zullen we bezien of de contributie van kleinere verenigingen gelijk kan worden gesteld aan de afdracht door de stichtingen.

Bestuurszaken

Afscheid is genomen van Aad van Oosten die zich 12 jaar lang zeer verdienstelijk heeft gemaakt als secretaris en coördinator sportkalenderzaken.

Gerard van Leersum (penningmester) en Sjef Huijbregts (secretaris) zijn benoemd voor een volgende periode van drie jaar.

Peter Schets, Remco Luksemburg (vice voorzitter) en Mark Camps zijn benoemd als nieuwe bestuursleden.

Jan Luiten vervangt de volgens rooster aftredende Sjaak Visser bij de kascommissie.    

Commissie Public Relations

Peter Schets(voorzitter PR), Remco Luksemburg, Mark Camps vormen de nieuwe CPR.

Onze ritten moeten aantrekkelijker/aansprekender worden voor de jeugd, bijvoorbeeld door GPS of Geocaching. Onze naamsbekendheid moet worden verhoogd. Facebook en Twitter spelen daarbij een belangrijke rol. Kortom, voorzichtige ideeën, die uitgewerkt moeten worden. De commissie hoopt nog in het najaar van 2015 met een plan van aanpak te komen.  

Website

Onze webmaster heeft Facebook en Twitter geïnstalleerd op onze site.

Rest nog de uitbreiding van de functionaliteit van de website ten behoeve van de verenigingen.

Alle leden zijn verzocht aan te geven of en op welke wijze zij gebruik wensen te maken van onze website (bijv. ritaankondigingen, verslagen, uitslagen enz.).

De respons is laag en er lijkt nauwelijks behoefte te zijn. Veel leden hebben zelf een website.

Omdat de indruk bestaat dat niet iedereen de brief kent, wordt deze nogmaals verstuurd naar alle leden. 

TRR 1, TRR 2 en TRR3

De ordening van deze reglementen blijkt een flinke klus te zijn. Binnenkort komt de werkgroep weer bijeen om aan de aanpassing en vereenvoudiging van de reglementen te werken. Er zijn op dit moment meer pagina’s uitspraken dan pagina’s reglementen. Deze uitspraken moeten geïntegreerd worden in de nieuwe indeling. Vanuit het ’veld’ komen veel reacties en vooral een roep om de begrijpbaarheid van de reglementen te verhogen. Zodra een eerste opzet gereed is zal deze, ter beoordeling, worden uitgezet onder een aantal rittenrijders.  

Sportkalender 2016

De sportkalender wordt vanaf  nu verzorgd door Gerrit van Assen.

De verwachting is dat begin juni 2015 een eerste concept van de sportkalender 2016 gereed zal zijn. 

Peilstok

De resultaten van ‘peilstok’ 2014 zijn naar de individuele leden gestuurd. ‘Peilstok’ heeft zeker een toegevoegde waarde. Van belang is dat het gebruik hiervan toeneemt om een beter beeld van de ritten te krijgen. We geven de suggestie mee om bij het versturen van de uitslagen van ritten te verwijzen naar de ‘peilstok’.

Licenties 2016

Alle bij de NRF opgegeven leden van de verenigingen en stichtingen beschikken nu over een permanente geplastificeerde licentie. Licenties voor nieuwe leden worden binnen een periode van zes weken, na aanmelding, bijgemaakt .

21 april 2015   

Bestuur NRF