Op 19 april 2016 is, in het NBC te Nieuwegein, de Algemene LedenVergadering van de NRF gehouden. Zoals gebruikelijk plaatsen wij een samenvatting van de vergadering op onze website. 

16 leden (verenigingen en/of stichtingen) hebben de vergadering bijgewoond. 5 leden en 2 adviseurs hebben zich afgemeld. Van 10 leden is niets vernomen. De 16 aanwezige leden beschikken over 43 van maximaal 77 uit te brengen stemmen.

Financiën 2015

Ons vermogen is in 2015 verminderd. Het geraamde negatief saldo is hoger dan was geraamd..

De winst-en-verliesrekening geeft een aantal oorzaken:

-    De post reiskosten is overschreden als gevolg van het veel vaker vergaderen;

-    De bestuurs- en vergaderkosten zijn gedaald ten opzichte van de raming;

-    Er zijn extra middelen toegevoegd aan het promotiefonds hetgeen niet begroot was;

-    Door de aanschaf van de licenties in 2014 was er in 2015 een afschrijving, die niet geraamd was, noodzakelijk;

-    De kosten voor de prijsuitreiking waren hoger dan tevoren was geschat.

Het eigen vermogen omvat nog ongeveer twee maal de jaarbegroting.  

Bestuurszaken

Algemeen:

De notulen van de ALV 2015 zijn goedgekeurd.

De verslagen van de secretaris, de coördinator sportkalender, de coördinator uitslagen en standen, de coördinator reglementen en de coördinator PR, zijn voor kennisneming aangenomen.

Bestuur:  Het bestuur is voltallig aanwezig tijdens deze ALV.

Ton Povel en Wim den Doop worden herkozen voor een volgende periode van 3 jaar.

Kascommissie:

Piet Dubbeldam en Jan Luiten vormen samen met de aftredende Daan Pont de kascommissie.

Roland Wiertz, bestuurslid van A.S.C De Baronierijders is bereid gevonden zitting te nemen in de kascommissie.

Commissie Public Relations

Er is een Commissie gevormd vanuit het bestuur van de NRF, bestaande uit Peter Schets (voorzitter) Remco Luksemburg en Mark Camps. Ton Povel heeft als voorzitter van de NRF het proces van nabij gevolgd.

plan “van 1952 tot start2rally.nl

De NRF was groeiende vanaf 1952 tot 1980. Daarna is de neergaande spiraal ingezet. Steeds minder deelnemers en het ‘grijsgehalte’ werd steeds groter. Diverse interne rapporten zijn verschenen om dit om te buigen, echter zonder succes. Steeds is het probleem ‘Hoe brengen we ons product aan de man’. We moeten onze doelgroep gaan zoeken en bereiken. De doelgroep zijn de autoliefhebbers. Elk gezin heeft gemiddeld 2,5 auto. Dus het potentieel is enorm groot. We moeten ons apart positioneren. En daarnaast de samenwerking met anderen zoeken.       

Om onze doelgroep te bereiken gaan we in eerste instantie vooral gebruik maken van Facebook. Als we 1000 likes hebben/kopen is de aanname dat daarvan ongeveer 10% deel gaat nemen aan een event. Ook via mond-tot- mondreclame, video en foto’s moet aandacht worden gevraagd voor de events. We gaan proberen de deelnemers lid te maken van de NRF en het platform Start2rally. Ieder lid brengt mogelijk vier leden mee.

In 2016 en 2017 worden totaal 8 events (3 in 2016) georganiseerd. Vier door de NRF en vier door de NRF in samenwerking met de leden. Een event bestaat uit een traject bol-pijl, een eenvoudig traject routebeschrijving met foto’s en vragen en tot slot een kaartleesgedeelte,  punten kortste route. t reglement is voor alle events standaard en zeer eenvoudig. De totale lengte bedraagt ongeveer 70 km. Na ongeveer twee uur kan iedere deelnemer weer bij de finish zijn. De deelnemers ontvangen een routeboek, rallyschild, koffie, snacks  en een prijs als aandenken. We gaan zoveel mogelijk starten vanaf rustieke locaties en rijden in een mooi wedstrijdgebied. Het moet een genot worden om de rit te rijden. Een beroep wordt gedaan op de leden om ons te helpen met het aangeven van startlocaties en wedstrijdgebieden (ASV De Vechtstreek gaat  op 25 september 2016 de eerste start2rally samen met de NRF organiseren). Als de evaluatie van de events in 2016 positief uitvalt wordt een nieuwe website gelanceerd naast de bestaande website van de NRF. De site moet flitsend en uitnodigend worden.

Besluit ALV:   Het plan ‘Van 1952 tot start2rally.nl’ is aangenomen.

Commissie Public Relations

Aanpassing begroting 2016

Omdat in 2016 nog 3 events worden georganiseerd moeten deze kosten alsnog worden opgenomen in de begroting 2016. Dit wordt vooral veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn voor het plan (infoavonden en PR commissie). De kosten voor 2016 worden ten laste gebracht van het eigen vermogen.  De begroting 2016 moet hierop worden aangepast.

Besluit ALV:  De aanpassing  van de begroting 2016 wordt goedgekeurd.

Begroting 2017

De kosten voor de aanschaf van een nieuwe huisstijl, logo, facebook, foto’s, film en nieuwe website voor start2rally moeten worden verwerkt in de begroting vanaf 2017 (afschrijving over een periode van vijf jaar). Voorgesteld wordt de contributie te verhogen om deze kosten te dekken. Het nadelig saldo is door de voorgestelde maatregelen  in 2017 nagenoeg nihil.

Ten aanzien van de contributieverhoging wordt toegezegd dat in de komende periode bezien zal worden of een betere/eerlijkere verdeling van de contributie mogelijk is.

Het bestuur van ASV De Vechtstreek zal hiervoor, in samenspraak met het bestuur van de NRF, een voorstel maken.

Besluit ALV:  De begroting 2017 en de contributieverhoging 2017 worden goedgekeurd.    

Website

De webredacteur  is blij met de verslagen over de nationale ritten kaartlezen. Hij spreekt de hoop uit dat ook vanuit de routebeschrijving een dergelijk initiatief komt. Hij hoopt op leuke stukjes, met eventueel foto’s, die onze site wat speelser kunnen maken.

Sportzaken

Sportkalender 2017

Binnenkort komt het voorstel voor de sportkalender 2017. Er wordt begrip gevraagd bij een voorstel tot betere spreiding van de nationale ritten. 

Peilstok

De resultaten van ‘Peilstok’ 2015 zijn naar de individuele leden gestuurd. Alle deelnemers aan de nationale ritten ontvangen direct na deelname een verzoek om ‘Peilstok’ in te vullen.

Het aantal deelnemers aan ‘Peilstok‘ stijgt hierdoor. Dit geeft een beter beeld over de ritten.

Resultaten van een  rit zijn na enige tijd te verkrijgen door de uitzetters. Zo hebben zij redelijk snel een beeld over de reacties van de deelnemers.

ASVH

Op een zeer enthousiaste wijze geeft Piet van der Veer, voorzitter van Auto Sport Vereniging Hellendoorn, een toelichting over ‘zijn’ vereniging. Vooral het verenigingsleven en de gezelligheid staan bij ASVH op de eerste plaats.

Teamrit Puzzelen

Hans Keuning licht een tipje van de sluier op over de Teamrit Puzzelen die gehouden zal worden op zondag 30 oktober 2016

De Teamrit Puzzelen wordt uitgezet in samenwerking met AMC Rockanje. De omgeving Tholen en Bergen op Zoom is uitermate geschikt voor ritten. Er worden drie, niet te moeilijke, trajecten uitzetten, lang circa 35 a 40 km. Na het eerste traject 15 minuten koffiepauze en tussen traject 2 en 3 een pauze van 1 uur. Vanwege de beperkte capaciteit zou het erg fijn zijn als er nog mensen zijn die een handje willen toesteken bij de organisatie van de Teamrit Puzzelen 2016.

 

23 mei 2016   

Bestuur NRF