Zoals U misschien weet is Uw columnist ook lid van de NRF-commissie Reglementszaken. Nu zijn deze columns natuurlijk niet het officiële orgaan van die commissie (of van de NRF), maar de subcommissie Kaartlezen heeft er geen bezwaar tegen als ik hier af en toe iets bespreek wat er in die commissie aan de orde is; officiële uitspraken kunt U elders op deze site vinden.
 
Momenteel is er een interessant onderwerp waar nog een uitspraak over moet worden gedaan, en dat is de kwestie "rotondes", onder andere naar aanleiding van een situatie in de Pijlenrit eerder dit jaar. Ik laat eerst nog even zien waar het toen om ging.
 
Ik schreef in de Pijlenrit-column (samengevat) het volgende.
"We rijden op de rode weg bij A, in westelijke richting, en willen naar pijl 14. Het is de Pijlenrit, dus we moeten zo min mogelijk rode weggedeelten gebruiken. Hoe verlaten we nu de rode hoofdweg? Bij de Y net boven pijl 14 ligt op een rotonde, en als we daar linksaf gaan, dan rijden we driekwart rotonde over rood (voor de rotonde langs linksaf is uiteraard verboden), terwijl dat bij rechtsaf slaan slechts één kwart is. Zodoende pakken we ook de controle J nog even mee. NB: Bij de nazit bleek dat hier nog een addertje onder het gras zit (weer zo'n 'dingetje'); hier kom ik in een volgende column nog op terug." 
En die "volgende column", die leest U nu.
 
Dit was een redelijk originele val, die door de (meeste) deelnemers gewaardeerd werd. Onder die deelnemers bevond zich ook Herbert Beltman (de zoon van...), en die was van mening dat er hier iets niet zou kloppen. Hij verwees naar het volgende reglementsartikel (TRK-1, artikel 3.n):
 
"Indien in de route in werkelijkheid een rotonde voorkomt wordt er geacht om de betreffende situatie een cirkel te staan. De bepaling van TRK artikel 3.m. is volledig van toepassing."
 
En artikel 3.m, waarnaar hier wordt verwezen, luidt als volgt:
 
"Indien een situatie op de kaart is voorzien van een cirkel, ellips of iets dergelijks dan dient te worden aangenomen dat de werkelijke situatie exact met de kaartsituatie overeenkomt. Men mag vanaf het punt van binnenrijden van de cirkel tot het geplande punt van verlaten van de cirkel een vrije route rijden. Deze situatie kan nooit aanleiding geven tot een herconstructie."
 
Omdat hier inderdaad "in de route in werkelijkheid een rotonde voorkomt" zou dat dus betekenen dat komende van A en op weg naar pijl 14, omdat voor de rotonde langs linksaf slaan uiteraard verboden is, op de rotonde een vrije route mag worden gereden, waarbij voor de hand ligt de rotonde dan rechtsom te nemen; de route via controle J zou dan niet nodig zijn. De opmerking van Herbert werd door het Pijlenrit-uitzetteam van de hand gewezen, omdat men van mening was dat artikel 3.n bedoeld is voor die situaties waarin op de kaart GEEN rotonde staat maar er in werkelijkheid wel eentje aanwezig is. Waarop Herbert opmerkte dat het artikel niet op die manier bedoeld was; het zou gaan om ALLE in werkelijkheid aanwezige rotondes, of ze nu op de kaart stonden of niet. En hij kon het weten, want hij was zelf betrokken geweest bij het tot stand komen van dit artikel! Rondvraag onder aanwezige uitzetters en deelnemers leerde dat men vrijwel unaniem in voorkomende gevallen ervan uitging dat alleen rotondes bedoeld worden die NIET op de kaart staan. Als je het goed leest staat dat er eigenlijk niet, maar als dat de algemene interpretatie is dan is het artikel misschien niet duidelijk genoeg geformuleerd? Kortom, voer voor de (huidige) reglementscommissie.
 
Stel nu dat de reglementscommissie een uitspraak doet waarin staat dat het artikel voortaan alleen geldt als de rotonde NIET op de kaart staat. Dan zou in het voorbeeld van de Pijlenrit de controle J dus goed zijn. Maar hierbij zouden we weer op een ander probleem kunnen stuiten. Kijkt U eens naar de volgende situatie, waarin we van pijl 1 naar pijl 2 willen. De kortste route is via a-d, maar dat mag niet. Dus gedwongen van a naar b. En dan? Optie 1 is b-c-d, en optie 2 is b-e-b-a-d. De lengte over rood is in beide gevallen gelijk (na a-b nog een halve cirkel), dus dan kiezen we optie 1 omdat die route korter is.
 
 
Maar als de toeleidende wegen nu eens niet haaks op elkaar staan, zoals in deze situatie? Dan moeten we optie 2 kiezen, want b-a-d is minder rood dan b-c-d!
Na keren bij e mag je natuurlijk bij b weer niet linksom, zodat uiteindelijk toch via c moet worden gereden.

 
Dat heb ik nu allemaal leuk verzonnen, maar klopt het ook? Als je bij a rechtsaf gaat op grond van het verkeersbord "rotonde", is daarmee de weg a-d dan afgesloten (zoals bij een bord "verboden in te rijden"), of mag je vanuit b bij a nog wel naar d (zoals hierboven, komende van lusje e)? Ik zet even een paar situaties op een rijtje, en geef daarbij mijn visie op wat wel en niet mag.
We willen 4 maal van a naar c, dus bij b linksaf.
 
In geval 1 is b-c verboden in te rijden (net als bij een afpijling), en dan mogen we in een omweg ook NIET d-b-c proberen.
In geval 2 moeten we verplicht naar rechts (net als bij een naar rechts wijzende ritpijl), en nu mag d-b-c WEL.
In geval 3 bedoelt het bord dat de (gehele) weg c-b-d éénrichtingverkeer is, en mogen we weer NIET d-b-c.
Geval 4 is een twijfelgeval, maar het lijkt mij dat hier hetzelfde geldt als in geval 3.
Samengevat: Bij 1, 3 en 4 mag d-b-c NIET, en alleen bij 2 mag het WEL.
 
Enig navragen leerde mij dat ook hier weer twijfels rijzen, vooral wat betreft geval 3. Ik denk dat mijn visie juist is: de gehele weg c-b-d is een eenrichtingsweg, en dus mogen we geen constructie meer maken waarin b-c voorkomt. Maar ik weet dat er mensen zijn die hier op z'n minst aan twijfelen. En of geval 4 een variant is op geval 3, daar kan je ook over van mening verschillen. Al met al werk genoeg voor de reglementscommissie!
 
Tot zo ver (voorlopig?) over rotondes en daarmee samenhangende vraagstukken. Dat houdt in dat dit een vrij korte aflevering uit de serie "Varia" is, want meer onderwerpen heb ik op het ogenblik niet voorradig. En dat komt goed uit, want de tijd die nodig is om column-onderwerpen uit te zoeken en in enigszins leesbare tekst om te zetten kan ik op het ogenblik beter gebruiken: de zomer komt er aan, en dat betekent dat er ook weer een Ronde door Vriesland op stapel staat. En dat daar ook heel wat tijd mee gemoeid is, dat weet U als U vorig jaar heeft meegedaan. En met alle respect, het uitzetten duurt nog langer dan het oplossen! Reserveert U ergens in juli of augustus dus vast een paar avondjes om er weer eens lekker voor te gaan zitten, want ik beloof U weer een behoorlijk pittige droogrit, met heel veel controles ("waar we het uiteindelijk toch allemaal voor doen",  aldus mijn co-equipier en in dit geval ook weer eindcontroleur Jos Bruin)! Maar eind mei eerst nog de Krabbenrit.