Net als vorig jaar speelt de Ronde door Vriesland zich weer af rond de Drentse plaats Vries (hoofdplaats van de gemeente Tynaarlo), die de merkwaardige eigenschap heeft elk jaar ergens anders te liggen. Lag Vries vorig jaar op het Zeeuwse Zuid-Beveland, dit jaar blijkt dat in de Gelderse Achterhoek te zijn! Een leuk weetje over de gemeente Tynaarlo (ik citeer Wikipedia): "De gemeente Tynaarlo is in 1998 ontstaan door de samenvoeging van de toenmalige gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren. 

Aanvankelijk zou de nieuwe fusiegemeente Zuidlaren worden genoemd, maar na protesten uit de voormalige gemeenten Vries en Eelde werd besloten een meer neutrale naam te kiezen, namelijk die van het relatief kleine dorp [Tynaarlo], dat ongeveer tussen de drie grootste dorpen in ligt."
 
Vorig jaar schreven veel deelnemers dat zij ondanks de hoge moeilijkheidsgraad toch veel plezier hadden beleefd aan het oplossen van de RdV. Het zal U dan ook niet verbazen dat voor dit jaar is gekozen voor een zelfde opzet: een rit met een wedstrijdkaart en een "werkelijkheid", met daarin een groot aantal pittige kaartleesproblemen. Neemt U er rustig de tijd voor; de sluitingsdatum is 1 september, dus U kunt met oplossen bezig zijn vóór, tijdens of na Uw vakantie, net wat U het beste uitkomt (alle drie kan ook natuurlijk). Maar denk vooral niet dat U alles even in een verloren uurtje oplost, want - met alle respect - dat gaat vast niet lukken!
 
Nog een paar aanbevelingen (bijna dezelfde als vorig jaar):
 
 • deze rit bevat géén scherprijders (want het is een droogrit);
 • er zijn géén vallen gebaseerd op voetbruggen, fietspaden, pontveren, landsgrenzen, doorgetrokken bermlijnen, of "water over de weg";
 • er zijn géén dwangpijlen of opdrachten op controles;
 • er wordt gebruik gemaakt van lekker grote controleborden, zodat U de controles niet over het hoofd kunt zien, zelfs niet bij laagstaande zon of in het geval van hoog ongemaaid gras;
 • de ideale controlekaart bevat nog (veel) meer controles dan vorig jaar!
Veel succes, mede namens eindcontroleur Jos Bruin!
 
Inleiding
 
Net als de Ronde door Vriesland 2018 wordt de RdV 2019 verreden aan de hand van twee kaarten: (1) de wedstrijdkaart, en (2) de "werkelijkheid". Net als bij een echte rit dient U de route te construeren op de wedstrijdkaart, en vervolgens te "rijden" in de werkelijkheid. Als de gewenste route in de werkelijkheid niet te rijden is (weg niet aanwezig / verboden in te rijden / keercontrole), dan dient op de wedstrijdkaart bepaald te worden hoe dan verder moet worden gehandeld (aan de hand van de herconstructie-regels), hetgeen dan weer in de werkelijkheid moet worden uitgevoerd, etc.
 
1. Route-opdracht
 
a. Van Start tot Finish dient een aaneengesloten route worden geconstrueerd waarin de op de kaart voorkomende pijlen en vakken in nummervolgorde moeten worden opgenomen. Hierbij dient van pijl (of vak) tot pijl (of vak), en ook van de Start naar pijl 1, en van de laatste pijl naar de Finish, steeds de kortste route te worden genomen over op de kaart voorkomende wegen, waarbij de pijlen van de voet naar de punt in de route moeten worden opgenomen, en in de vakken een route moet worden bepaald volgens artikel 2.
 
b. Onder elke pijl wordt geacht een gele weg te liggen.
 
c. Een pijl kan ook bestaan uit een lijnstuk met daarop een pijlteken; in zo'n geval dient het gehele lijnstuk als pijl te worden beschouwd.
 
d. Alle wegen en samenkomsten van wegen mogen onbeperkt worden gebruikt, met twee uitzonderingen: 
 1. primair mogen de genummerde pijlen slechts over zo kort mogelijke afstand tegengesteld in de route worden opgenomen (dus liever een langere route met "minder" tegengesteld, dan een kortere route met "meer" tegengesteld); kruisen of raken van een pijl is onbeperkt toegestaan, evenals het zijdelings op- of afgaan van een pijl;
 2. secundair mogen rode wegen slechts over zo kort mogelijke afstand in de route worden opgenomen (dus liever een langere route met "minder" rood, dan een kortere route met "meer" rood); kruisen of raken van een rode weg is onbeperkt toegestaan.
  Toelichting: Eerst niet tegen pijlen in en niet over rood; als dat niet gaat dan zo kort mogelijk over rood (maar nog niet tegen pijlen in); als ook dat niet meer gaat dan zo kort mogelijk tegen pijlen in.
e. Weggedeelten bedekt door een donkerblauw blokkeringsblokje mogen niet in de route worden opgenomen.
 
f. Wegen worden NIET onderbroken door de gekleurde randen van de vakken.
 
g. De aldus geconstrueerde route dient zo nauwkeurig mogelijk te worden gereden in de "werkelijkheid". Indien dit niet mogelijk is treden de herconstructieregels in werking (zie artikel 3). Dit is van toepassing in de volgende situaties:
 1. indien een kaartweg in werkelijkheid niet aanwezig is;
 2. in het geval van een inrij-verbod (kenbaar aan een rood dwarsstreepje over de weg);
 3. bij een keercontrole (getalcontrole).
 
2. Vakken
 
a. De ingang en de uitgang van alle vakken (behalve lila) liggen vast door de ligging van de pijlen voor en na het vak.
 
b. In een lila vak dient de langste route te worden geconstrueerd; de ingang en de uitgang van het vak dienen zodanig te worden gekozen dat binnen het vak de langst mogelijke route wordt gereden. Hierbij mag binnen het vak elke weg slechts één maal in de route worden opgenomen; samenkomsten van wegen mogen onbeperkt worden gebruikt, maar de route mag zichzelf niet kruisen (wel raken).
 
c. In een groen vak dient van de ingang tot de uitgang een route te worden geconstrueerd volgens het principe grensbenadering en wel tegen de klok in (in principe aanhoudend rechts). 
 
d. In een oranje vak dient van de ingang naar de uitgang de op-1-na-kortste route te worden geconstrueerd. 
 
e. In een blauw vak dient van de ingang naar de uitgang de kortste route te worden geconstrueerd; dit is de hoofdroute. Indien de hoofdroute door een barricade voert (blauw dwarsstreepje), dan dient een nevenroute te worden geconstrueerd, zodanig dat de hoofdroute wordt verlaten op de laatst mogelijke samenkomst van wegen voor de barricade, en weer wordt voortgezet op de eerst mogelijke samenkomst van wegen na de barricade (deze bepaling heeft voorrang op artikel 1d). De combinatie van hoofd- en nevenroutes vormt de geconstrueerde route.
 
f. Voor alle vakken geldt dat de geconstrueerde route het vak niet tussentijds mag verlaten, dus exact één maal het vak in en één maal het vak uit (in een blauw vak geldt dit voor de totale combinatie van hoofd- en nevenroutes).
 
Ezelsbruggetje:
L = Lila = Langste route
O = Oranje = Op-1-na-kortste route
G = Groen = Grensbenadering
B = Blauw = Barricades
 
3. Herconstructies
 
a. Buiten de vakken en binnen alle vakken (behalve oranje):
Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden, dan moet via kaartwegen een zodanige herconstructie worden gemaakt dat, in volgorde van belangrijkheid:
 1. de oorspronkelijke route op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na de onderbreking in de geconstrueerde richting wordt voortgezet;
 2. de omweg zo kort mogelijk is.
Ten aanzien van de in de herconstructie op te nemen wegen en samenkomsten van wegen zijn ook de bepalingen 1d/1e/1f van toepassing;
afgezien hiervan mogen alle wegen onbeperkt gebruikt worden (ook die in lila vakken), en bovendien mogen vakken in een herconstructie onbeperkt worden in- en uitgegaan. 
Weggedeelten waarop een barricade staat (blauw dwarsstreepje) mogen ook in een omweg niet in de route worden opgenomen.
 
b. Binnen een oranje vak:
Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden, dan moet vanaf het punt van onderbreking opnieuw de op-1-na-kortste route worden bepaald naar de uitgang van het vak (waarbij dus de oorspronkelijke route vervalt).
 
c. Keren is uitsluitend toegestaan bij keercontroles (en aan het einde van een doodlopende weg, maar als het goed is komt dat niet voor).
 
d. Indien een keerlus moet worden gemaakt en er is keuze uit linksom of rechtsom, dan dient de keerlus linksom te worden genomen (tegen de klok in).
 
e. Indien een weg vanaf één zijde niet bereden kan of mag worden, mag niet worden aangenomen dat deze weg dan ook niet berijdbaar is vanaf de andere zijde.
 
f. Indien (een deel van) een herconstructie niet kan of niet mag worden bereden, dan vervalt deze herconstructie verder geheel; er dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe herconstructie te worden gemaakt met inachtneming van punt 3a/3b.
 
g. Voorkennis: indien een weg niet kan of niet mag worden ingereden, dan wordt men geacht dit feit te onthouden totdat weer (een deel van) de oorspronkelijke route is bereden (echter binnen een oranje vak: totdat de uitgang van het vak is bereikt).
 
4. Afwijkende situaties
 
a. Op een aantal plaatsen wijkt de werkelijke situatie af van de kaartsituatie (een dergelijke afwijking is altijd duidelijk zichtbaar); als hierdoor een deel van de geconstrueerde route wordt overgeslagen dan dient te worden gehandeld volgens de herconstructieregels (zie artikel 3).
 
b. Indien een kaartweg overgaat in een niet-kaartweg, dan dient deze niet-kaartweg gevolgd te worden totdat weer een kaartweg wordt bereikt; doorsteekjes van een niet-kaartweg naar een kaartweg mogen niet worden gebruikt.
 
c. Een rood dwarsstreepje aan het begin van een weg betekent dat die weg vanaf die zijde verboden in te rijden is; vanuit de andere richting (dus komende uit die weg) dient een dergelijk streepje genegeerd te worden. (NB: het dwarsstreepje wordt geacht op 0 meter vanaf het begin van de betreffende weg te staan.)
 
5. Controles
 
a. Routecontroles bestaan uit een rechthoekig oranje bord met een groen of een bruin "paaltje"; de exacte locatie van de controle wordt bepaald door de plaats van het paaltje.
 
b. Controles kunnen zowel rechts als links van de weg staan en worden geacht uit beide richtingen zichtbaar te zijn. 
 
c. Uitzondering: keercontroles (getalcontroles) hebben alleen betekenis indien ze aan het begin van een weg staan (de weg kan dan tot de controle worden ingereden); vanuit de andere richting (dus komende uit die weg) dient een dergelijke controle genegeerd te worden (dus dan niet noteren en niet keren).
 
Voorbeelden
 
Afdrukken
U kunt de RdV oplossen op Uw computerscherm of op papier; beide methodes hebben voor- en nadelen. Mocht U er de voorkeur aangeven het met potlood en papier te doen dan zult U de kaarten moeten afdrukken. In de column van 7 november 2018 ("Varia 12") staat beschreven hoe U grote pdf-bestanden in delen kunt afdrukken, maar om het U nog gemakkelijker te maken vindt U hieronder niet alleen de kaarten "wedstrijdkaart-compleet" en "werkelijkheid-compleet", maar ook "wedstrijdkaart in vier delen", en "werkelijkheid in vier delen"; deze acht kaarten zijn op A4-formaat, en dus eenvoudig af te drukken. Als U zo'n "vier-delen-bestand" opent in de Adobe Acrobat Reader (het standaard-programma voor pdf-files), dan is één print-opdracht voldoende om de vier delen (dus vier pagina's) af te drukken. Zie methode 1.
Mocht dit niet lukken (problemen met de schaal?) dan kunt U doen het op de in "Varia 12" beschreven manier, die ik onder "Methode 2" nog even in het kort herhaal (met nog wat extra uitleg).
Let op! Zowel voor methode 1 als voor methode 2 geldt: na downloaden eerst OPSLAAN, dan openen, en dan pas afdrukken.
 
Methode 1:
Open de wedstrijdkaart in delen resp. de werkelijkheid in delen, kies "Afdrukken", en ga in het Adobe-afdrukmenu als volgt te werk:
 1. Kies bij "Af te drukken pagina's" voor "Alle".
 2. Kies uit de vier verwerkingsmethoden voor "Grootte" (1e knop).
 3. Kies daaronder de optie "Ware grootte".
 4. Kies bij "Afdrukstand" voor "Staand".
 5. Klik op "Afdrukken".
Eventueel kunt U de beide series van vier A4's dan - na wat knipwerk - met wat stukjes tape aan elkaar plakken (de kaartdelen overlappen elkaar). Als U dat niet doet denk er dan bij het oplossen wel aan dat de vier delen geacht worden één geheel te vormen!
 
Methode 2:
Open de wedstrijdkaart-compleet resp. de werkelijkheid-compleet, kies "Afdrukken", en kies in het Adobe-afdrukmenu voor de verwerkingsmethode "Poster" (2e knop). 
Type in het veld "Blokschaal" bijvoorbeeld "200" (%), maar let op: druk nog niet op de Enter-toets, want dan gaat het programma direct afdrukken; gebruik de Tab-toets om de ingave af te sluiten. U ziet dan in het voorbeeldvenster (rechts) hoe Uw kaart zal worden afgedrukt, bijvoorbeeld in vier A4-tjes (in een 2x2-layout), of zes stuks (2x3). U kunt kiezen uit een overlap (van een aantal in te geven millimeters) of geen overlap, en U kunt aangeven of U wilt dat er op de afdruk knipmarkeringen worden geprint. Probeer een aantal percentages (steeds met de Tab-toets af te sluiten) om Uw favoriete instelling te vinden. Klik dan pas op de knop "Afdrukken". Na het afdrukken en eventueel bijknippen kunt U de A4-tjes dan met een stukje tape aan (of over) elkaar plakken, zodat U ten slotte een mooie grote kaart heeft waarop het prettig werken is. 
 
Inzenden
 
Uw oplossing kunt U inzenden t/m 1 september 2019. Gebruik daarbij de online-controlekaart die U bereikt via de knop "oplossing inzenden". 
 
Vragen?
 
Mocht U vragen of opmerkingen hebben over dit reglement, dan kunt U die indienen via het mail-adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; eventueel kunt U ook gebruik maken van het reactie-veld aan het einde van deze webpagina. Mochten er vragen worden gesteld of opmerkingen gemaakt die aanleiding geven tot een nadere toelichting, dan zal die toelichting aan deze pagina worden toegevoegd; het kan dus zinvol zijn deze pagina af en toe opnieuw te bezoeken.

NB: Vanwege vakanties van de uitzetter en de webredacteur zullen er tussen 12 juni en 9 juli 2019 geen updates verschijnen.

Update 1 (d.d. 12 juni 2019): Een deel van artikel 3a (zie boven) is anders geformuleerd, ter voorkoming van misverstanden.

Update 2 (d.d. 27 juni 2019)
 
Uiterst kleine onderbrekingen van bermlijnen (waarbij bovendien de kleur van de weg doorloopt) vormen geen onderbreking van de weg. Zie bijvoorbeeld de oranje weg bij de groene pijl in bijgaand kaartfragment.
 
Update 3 (d.d. 27 juni 2019)
 
Bij de "aanbevelingen" staat onder andere: "er zijn géén vallen gebaseerd op voetbruggen, fietspaden, pontveren, landsgrenzen, doorgetrokken bermlijnen, of water over de weg".
Naar aanleiding van die doorgetrokken bermlijnen werd de vraag gesteld of bermlijnen nu "dus" mochten worden overschreden. En nee, dat is niet het geval; zoals vrijwel altijd mag dat niet. Met bovenstaande tekst wordt slechts bedoeld dat de uitzetter geen bermlijnen heeft doorgetrokken over samenkomsten van wegen, waarmee een weg dan zou worden afgesloten.
 
Update 4 (d.d. 11 juli 2019)
 
Al staat dat niet vermeld mag worden aangenomen dat op de RdV-droogritten de NRF-reglementen van toepasing zijn, al was het alleen maar omdat deze droogritten worden gepubliceerd op de NRF-website.
En dus dient het kaartteken "wegafsluiting" NIET als onderbreking van de weg te worden gezien; de bij de NRF gangbare interpretatie is "mogelijkheid om de weg met een hek af te sluiten". Wat ons betreft staat dat hek dus open!
De weg ten zuiden van de "T" van "Terborg" (zie de blauwe pijl op bijgaand kaartfragment) wordt dus NIET geblokkeerd door een hek.
 
Update 5 (d.d. 16 juli 2019)
 
In de RdV 2019 zouden geen vallen voorkomen die gebaseerd zijn op doorgetrokken bermlijnen, zoals boven het reglement vermeld en in update 3 nog eens toegelicht. Het blijkt echter dat er in de linker bovenhoek van het blauwe vak toch (onbedoeld) een doorgetrokken bermlijn voorkomt (niet door de uitzetter getekend, maar afkomstig van de originele stafkaart en door de uitzetter over het hoofd gezien); zie het linker kaartfragment, bij de groene pijl. 
Het is niet helemaal duidelijk of dit echt een bermlijn is, maar om te voorkomen dat hier vragen over worden gesteld en/of na afloop controles geneutraliseerd moeten worden mag deze "bermlijn" genegeerd worden, zie rechter kaartfragment.