DE OPDRACHT NVH

Sectie kaartlezen  d.d. 11-04-2002,  vraag van J. Jongman

Bij deze vraag wordt eerst uitgelegd hoe bij de opdracht NVH gehandeld dient te worden, daarna wordt aangegeven hoe gehandeld dient te worden bij 2 door de vragensteller ingediende situaties.

Algemene uitleg

Artikel 2.a van het URK vermeldt het volgende:

Indien de opdracht "niet verder herconstrueren" (NVH) buiten de geconstrueerde route wordt gegeven, dan dient de deelnemer door middel van opdrachten naar de geconstrueerde route te worden geleid.

De opdracht "niet verder herconstrueren" (NVH) mag niet worden gegeven indien de geconstrueerde route op meerdere wijzen kan worden voortgezet.

Het eerste deel van dit artikel is bedoeld om te voorkomen dat het voor de deelnemer ook maar enige twijfel mag bestaan over de route waarlangs naar de geconstrueerde route (terug) gereden moet worden.

In het 2e deel van het artikel wordt nadrukkelijk aangegeven dat het niet toegestaan om deze opdracht te verstrekken op een plaats waar de geconstrueerde route op meerdere wijzen kan worden voortgezet.

Ter verduidelijking van dit laatste de volgende 2 voorbeelden (het systeem is grensbenadering, tijdens het omrijden mag de grens worden overschreden):
 

Route is ABCFGH. Bij B is de route geblokkeerd en opnemen bij C in de richting F via BEFGDC.

Bij contr. X de opdracht HK,NVH.

Na te zijn gekeerd komt men terug bij G. Hier is slechts 1 geconstrueerde route richting H en het is hier duidelijk dat vanaf G de route naar H moet worden gevolgd.

De route is nu ABCFGHGFE. Dezelfde herconstructie als hierboven en wederom de controle X met de opdracht HK,NVH.

Nu is het onduidelijk voor welke route de opdracht NVH van toepassing is.

Bij G loopt een geconstrueerde route naar H en naar F.

Het geven van de opdracht NVH is in deze situatie NIET toegestaan.

De opdracht HKR, NVH is wel toegestaan. Men gaat dan eerst rechtsaf richting H en vervolgens kan men de opdracht uitvoeren omdat men vanaf G slecht 1 geconstrueerde route heeft richting H.

Ook de opdracht HKL, NVH is toegestaan. Dan vervolgt men de geconstrueerde route vanaf G in de richting F.Tot slot het antwoord op de voorgelegde situaties:

Route is ABCEBCD.

In deze situatie mag bij controle X de opdracht NIET worden gegeven. De geconstrueerde route loopt 2 keer over de weg BC en het is niet duidelijk welke van deze 2 geconstrueerde routes gevolgd zou moeten worden.

Het is wel toegestaan om bij controle X de opdracht 1x: 1R, NVH te geven. In dat geval gaat men bij C rechtsaf, men bevindt zich dan op een plaats waar de geconstrueerde slechts éénmaal langs loopt en men vervolgt de geconstrueerde route van C naar E.

Ook de opdracht XO, NVH is toegestaan. Bij C viersprong oversteken en van C richting D de geconstrueerde route vervolgen (de opdracht XO staan momenteel niet in het TRK vermeld maar betekent viersprong oversteken). 

In bijgaande sitatie is de route ABLGFCDEFGHK.

Bij A is de route geblokkeerd en opnemen bij B in de richting L via AKHGFCB (tijdens de herconstructie mag de grenslijn worden overschreden).

Voorbij F de controle X met de opdracht HK,NVH.

Na bij de controle te zijn gekeerd staat men tegengesteld op de geconstrueerde route FC. Op dit moment kan de opdracht NVH niet worden uitgevoerd. Bij F kan alleen de geconstrueerde route FG worden vervolgd. Dit is dan ook de enig juiste wijze waarop de route kan worden voortgezet.

De gedachte dat door de opdracht NVH het opnemen bij B is beëindigd en dat vervolgens de route bij F moet worden opgenomen is niet juist.

Het is dus fout om vanaf de opdracht NVH via FGH terug te rijden naar L om daar de route in de richting G te vervolgen.