CIRKELS en ROTONDES

Sectie kaartlezen  16-02-2005,
vraag van ASC Baronierijders

Vraag van A.S.C. De Baronierijders betreffende rotondes.

In een clubrit van A.S.C. De Baronierijders kwam onderstaande situatie aan de orde: De hoofdroute is: pijl 1 – A – B – C – pijl 2. Zowel op de kaart als in het veld is de situatie ABC een minirotonde. Op de kaart is de situatie ABC omcirkeld.

Het verschil van mening spitst zich toe op de uitleg van de uitspraak van 11 april 2002 (vraag van J. Jongman) waarbij het TRK werd aangevuld met de bepaling van artikel 3.n.
De uitzetter is van mening dat in deze situatie op de rotonde de route A – C - pijl2 moet worden gereden en niet gaan herconstrueren. Dus alleen RC T.
Deelnemers gaan via C – B – D – E – F en D herconstrueren om alsnog te proberen B – C te rijden. Hun controlereeks is B – T.

Vraag:

wat is hier de juiste oplossing?
Als de mening van de deelnemers juist is kan de sectie dan middels een tekening de strekking van TRK artikel 3.n verduidelijken

Antwoord:

Controle T is juist.

Motivatie:

Conform artikel 3.n. dient men de rotonde in de geplande richting te verlaten zonder om te rijden.


Overigens is de Sectie Kaartlezen gebleken dat er in de praktijk verschillend wordt omgegaan van de strekking van TRK artikelen 3.m. en 3.n. rond rotondes, het gebruik van de cirkel en de bepaling dat deze situaties nooit aanleiding kunnen geven tot een herconstructie. Te denken valt hierbij aan het plaatsen van een keercontrole in een cirkel.
Dit is voor de Sectie Kaartlezen aanleiding de bepalingen van artikel 3.m. en n. opnieuw te bezien. Hierbij is uitgegaan van het principe, dat men binnen een cirkel een vrije route mag rijden en dat er nooit een controle of ritpijl in een cirkel mag staan.
 

TRK artikel 3.m. wordt gewijzigd in:

3.m. Indien een situatie op de kaart is voorzien van een cirkel, ellips of iets dergelijks dan dient te worden aangenomen dat de werkelijke situatie exact met de kaartsi­tuatie overeen­komt. Men mag vanaf het punt van binnenrijden van de cirkel tot het geplande punt van verlaten van de cirkel een vrije route rijden. Deze situatie kan nooit aanleiding geven tot een hercon­structie.

TRK artikel 3.n. wordt gewijzigd in:

3.n. Indien in de route in werkelijkheid een rotonde voorkomt wordt er geacht om de betreffende situatie een cirkel te staan. De bepaling van TRK artikel 3.m. is volledig van toepassing.
 

Door de wijziging van TRK artikel 3.m. wordt ook URK artikel 2.d. aangepast en een artikel 4.e toegevoegd.

URK artikel 2.d. wordt gewijzigd in:

2.d. Het is niet toegestaan binnen een omcirkelde situatie een controle of een ritpijl te plaatsen. Het is niet toegestaan in een Bijzonder Reglement van deze bepaling af te wijken.

URK artikel 4.e. wordt toegevoegd:

4.e. Indien tijdens een rit de route voert via omcirkelde situaties, dienen de beoogde punten waar men de cirkel in- of uitrijdt conform de kaartsituatie te liggen. Er dient binnen de cirkel ten minste één vrije route mogelijk te zijn van de ingang naar de uitgang.

 

Resumé: Geen enkel probleem meer maken van situaties voorzien van een cirkel en van in het veld aanwezige rotondes.